Đặt báo ,tạp chí :

TẠP CHÍ CỘNG SẢN

đặt báo Tạp chí Cộng sản số 827 (9 - 2011)

Tòa soạn Tạp chí Cộng sản số 827 (9 - 2011)

Quảng cáo Tạp chí Cộng sản số 827 (9 - 2011)

Sep2019 21
item1
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Tạp chí Cộng sản số 827 (9 - 2011)

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 10000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

QUÁN TRIỆT  THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI XI CỦA ĐẢNG

Tiếp tục chăm lo xây dựng Nhà nước thật sự của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân

Tác giả : Nguyễn Phú Trọng - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam

Đẩy mạnh nghiên cứu lý luận, đóng góp nhiều hơn nữa vào việc hoạch định đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước

Tác giả : Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư

 

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác công an góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIcủa Đảng

Tác giả : Trần Đại Quang - GS,TS, Ủy viên Bộ Chính trị, Trung tướng, Bộ trưởng Bộ Công an

HỘI THẢO KHOA HOC - THỰC TIỄN

Văn kiện Đại hội XI của Đảng: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn

*** Báo cáo Đề dẫn

 

*** Tổng thuật Hội thảo

Đặc trưng cơ bản của xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam theo tinh thần Đại hội XI của Đảng

Tác giả : Nguyễn Văn Huyên - GS, TS, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Mối quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội trong thời kỳ quá độ

Tác giả : Phạm Xuân Nam - GS, TS, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

Lựa chọn mô hình phát triển trong điều kiện hiện nay

Tác giả : Lưu Văn Sùng - GS, TS, Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh

Công nghiệp hóa theo hướng hiện đại và sự phát triển bền vững

Tác giả : Nguyễn Trọng Chuẩn - GS, TS, Viện Khoa học xã hội Việt Nam

NGHIÊN CỨU - TRAO ĐỔI

Ý nghĩa và những bài học kinh nghiệm chủ yếu của Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Tác giả : Nguyên Mạnh Hà - PGS, TS, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam

Bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Đại hội XI của Đảng: Nhìn từ góc độ an ninh phi truyền thống

Tác giả : Nguyễn Xuân Yêm - GS, TS, Thiếu tướng, Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an

Thực hành dân chủ trong Đảng là điều kiện xây dựng Đảng vững mạnh

Tác giả : Phạm Xuân Hằng - PGS, TS, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội

Nâng cao sức cạnh tranh của tập đoàn kinh tế nhà nước

Tác giả : Trần Tiến cường - TS, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương

 

Quản lý của Nhà nước đối với việc xây dựng thị trường các sản phẩm văn hóa ở nước ta hiện nay

Tác giả : Mai Hải Oanh - TS, Tạp chí Cộng sản

THỰC TIỄN - KINH NGHIỆM

Đảng bộ tỉnh Quảng Bình tập trung lãnh đạo phát triển kinh tế - xã hội và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Tác giả : Lương Ngọc Bính - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình

Đổi mới dạy nghề, nâng cao sức cạnh tranh của nguồn nhân lực kỹ thuật

Tác giả : Nguyễn Thị Hằng - Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội Dạy nghề Việt Nam

Mạnh dạn tháo gỡ những “điểm nghẽn” trong giáo dục và đào tạo

Tác giả : Nguyễn Tấn Phát - PGS, TS, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, kiêm Giám đốc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong tình hình hiện nay

Tác giả : Cao Văn Thống - Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu, Ủy ban Kiểm tra Trung ương

SINH HOẠT TƯ TƯỞNG

“Tài lộc” viển vông?

Tác giả : Văn Hải