Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Hải quan

Tòa soạn Hải quan

Quảng cáo Hải quan

Jul2019 17

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 3000 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

 

Báo Hải quan phương tiện tuyên truyền về chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, những định hướng, chỉ  đạo, chương trình công tác, quy định chính sách liên quan đến hoạt động nghiệp vụ hải quan. với mục tiêu định hướng của Ngành đẩy mạnh cải cách hiện đại hóa Hải quan, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp Báo đã nhiều chuyên mục, bài viết mang tính hệ thống, chuyên sâu nhằm phổ biến tuyên truyền về sự cần thiết những giải pháp triển khai cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa Hải quan trong bối cảnh phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế của đất nước.

Báo được phát hành  vào thứ 3, 5 chủ nhật hàng tuần.