Đặt báo ,tạp chí :

ADMIN CỔNG THÔNG TIN PHÁT HÀNHTHẾ GIỚI BÁO CHÍ

đặt báo Quy hoạch Xây Dựng

Tòa soạn Quy hoạch Xây Dựng

Quảng cáo Quy hoạch Xây Dựng

Oct2019 18
Trang chủ >> Doanh mục báo chí >> Quy hoạch Xây Dựng

../images

  • * Đơn giá ( bản in ): 0 VNĐ /ấn bản
  • * Chưa có bản điện tử
    -------------------------------------------------------------------------------------
  • Liên hệ đặt báo

* Tóm tắt sản phẩm

Tạp chí Quy hoạch Xây Dựng xuất bản vào các tháng chẵn trong năm 

tạp chí khoa học chuyên ngành quy hoạch, quan ngôn luận của Bộ Xây dựng về lĩnh vực quy hoạch xây dựng, hoạt động theo luật báo chí, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phục vụ đối tượng phạm vi phát hành; đảm bảo thể thức xuất bản, in ấn nộp lưu chiểu theo giấy phép hoạt động do Bộ Văn hoá - Thông tin cấp;

- Làm nhiệm vụ quảng công tác quy hoạch xây dựng trên phương tiện thông tin đại chúng. Thông tin tạp chí nhằm giúp tăng cường quan hệ hiểu biết lẫn nhau giúp các giới chuyên môn liên quan, phổ biến kiến thức ngành nghề trong cộng đồng nâng cao vị thế công tác quy hoạch xây dựng qua lĩnh vực truyền thông báo chí;

- đơn vị sự nghiệp thu, nghiên cứu phổ biến luận chuyên ngành QHXD đô thị - nông thôn, giới thiệu thông tin quy hoạch xây dựng trong ngoài nước, tuyên truyền chủ trương chính sách của Ðảng pháp luật của Nhà nước về chiến lược phát triển đô thị - nông thôn;

- Thực hiện nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Viện phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

-----------------------------------------------------------------------------

Để tham gia kinh doanh quảng Ấn phẩm của Tòa soạn trên Sàn Giao dịch  www.thegioibaochi.com ,Quý Tòa soạn vui lòng liên hệ trực tiếp tới Phòng Quản trị Wedsite của Công Ty :

Tel: 043 6410969 - 043 62950209     Fax:04 5400305

Email: info@thegioibaochi.com